Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.podotherapie-gemert.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Podotherapie Gemert zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Podotherapie Gemert garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Podotherapie Gemert wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Podotherapie Gemert staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Podotherapie Gemert niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Podotherapie Gemert. Het is niet toegestaan informatie op deze website. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Podotherapie Gemert. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 
 

Privacybeleid en privacyverklaring Podotherapie Gemert Lisette van Duijnhoven te Gemert

Als gevolg van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens willen wij u informeren over de plichten van Podotherapie Gemert enerzijds en uw rechten met betrekking tot deze nieuwe wet anderzijds. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Met dit privacybeleid willen wij u als patiënt inzicht geven in de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Middels de privacyverklaring, het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacyrechten.

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en als u daarover beschikt uw mailadres.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

Waarvoor gebruiken wij u gegevens?

Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
Wij gebruiken uw gegevens voor:

 • Adequate zorgverlening.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts), nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze vindt plaats via een beveiligde verbinding.
 • Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. In geanonimiseerde vorm gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Betaling van uw nota. In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
 • Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?

Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 20 jaar te bewaren.

Privacyrechten

 • U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • U heeft recht op inzage en afschrift, het aanpassen van gegevens en het laten verwijderen van gegevens uit uw patiëntendossier (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
 • U heeft het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van de wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
Als u aanspraak wilt maken op uw rechten dan kunt u dat middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier doen en door hier te klikken.
Voor het aanvragen van verwijdering van de gegevens, klik hier.

Toelichting op het daarvoor bestemde aanvraagformulier

U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Podotherapie Gemert is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging.

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage in of een afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Podotherapie Gemert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons mailadres

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Het uitwisselen van uw gegevens, na uw toestemming, aan andere zorgverleners geschiedt middels beveiligde digitale kanalen zoals Zorgdomein of keteninformatiesystemen (KIS).